تلفن تماس: 56574265-021
 پروژه های عمرانی - ساختمانی

پروژه های عمرانی - ساختمانی

* سابقه کار با بیش از 300 شرکت انبوه ساز خصوصی و دولتی در سطح ملی و بین المللی
* تولید 200 هزار دستگاه تابلو های سنجش و توزیع برای پروژه های عمرانی و مسکن مهر در کشور
 

electrosun-pn.com